ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

VOOR WWW.LOREALPARTNERSHOP.COM

Vanaf 01-05-2021 van kracht

Op deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen L’Oréal Nederland B.V. en de Koper is het recht van het Koninkrijk der Nederlanden van toepassing. In het geval van een geschil zullen de partijen ernaar streven om een buitengerechtelijke schikking te treffen alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

JURIDISCHE KENNISGEVING

Website URL: Lorealpartnershop.com
Gepubliceerd door:L’Oréal Nederland B.V., gevestigd te Scorpius 141, 2132 LR Hoofddorp, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 32025040, met BTW-identificatienummer NL001131679B02 en handelend in naam en voor rekening van de Divisie Professionele Producten.
Contact Klantenservice: Telefoonnummer: +31 85 22 50 678 - E-mail: [email protected]
Manager publicatie: Jean-Charles Bondy, gedelegeerd bestuurder.
Gehost door:: Salesforce.com EMEA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ltd) met een kapitaal van 100.000 GBP, gevestigd te Village 9, Floor 26, Salesforce Tower; 110 Bishopsgate, Londen, VK EC2N 4AY, Verenigd Koninkrijk], geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en Wales onder nummer 05094083.
Telefoonnummer: +44 203 1477600

Welkom op www.lorealpartnershop.com (de “Website”).

Lees deze algemene verkoopvoorwaarden (the “AVW”)goed door, evenals de Gebruiksvoorwaarden (die hier beschikbaar zijn) en het Privacybeleid (dat hier beschikbaar is)van de Website, die van toepassing zijn op uw browsing-activiteit op de Website en onze relatie met u als u enige producten via de Website bestelt (the “Producten”).
In verband met de in deze AVW gebruikte persoonlijke voornaamwoorden en persoonsaanduidingen “u” of “Koper” de persoon die de Website bezoekt en/of het bedrijf dat Producten bestelt via de Website; “we” of “Verkoper” sbetekent het bedrijf dat in de bovenstaande juridische kennisgeving wordt genoemd; de Koper en Verkoper worden hierna gezamenlijk de “Partijen” en afzonderlijk een “Partij”.
Elke bestelling van een Product die via de Website wordt aangeboden, vereist dat u deze AVW erkent en uitdrukkelijk ermee akkoord gaat door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken tijdens het bestelproces.
Deze AVW zijn uitsluitend van toepassing met uitsluiting van alle andere verkoopvoorwaarden, ongeacht of deze van toepassing zijn op verkoop via verkooppunten of via andere distributie- of marketingkanalen.
In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving wordt hierbij bepaald dat het bevestigen van een inkooporder, zoals uiteengezet onder deze AVW, moet worden beschouwd als een e-contract tussen de Partijen en als een geldig bewijs van de gehele tussen de Partijen overeengekomen bestelling en alle verschuldigde bedragen onder een dergelijke bestelling.

1. AANKOOPVOORWAARDEN

De Producten die wij aanbieden op de Website, zijn voorbehouden aan (i) meerderjarige personen (of minderjarigen die beschikken over de goedkeuring van hun wettelijk vertegenwoordiger, waardoor zij een bestelling kunnen plaatsen op de Website) en (ii) personen die volledig rechtsbevoegd zijn om bestellingen te plaatsen op de Website. Wij behouden ons het recht voor om u te allen tijde om een identiteitsbewijs te vragen, waarmee uw leeftijd kan worden aangetoond, en/of een bewijs van de goedkeuring van de bovengenoemde wettelijk vertegenwoordiger. In geval een Koper niet reageert op bovenstaand verzoek of niet voldoet aan de in deze clausule bedoelde vereisten, behouden we ons het recht voor om niet te reageren op een bestelling en/of de desbetreffende klant/prospect uit onze database te verwijderen.

2. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Deze Website is bedoeld voor klanten van de Divisie Professionele Producten van de Verkoper en stelt hen in staat om 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, bestellingen te plaatsen. Deze bestellingen worden op precies dezelfde manier verwerkt als bestellingen die via het Klantenserviceteam of de Buitendienstvertegenwoordiger worden geplaatst. Bestellingen die via deze Website worden verwerkt, worden geplaatst in overeenstemming met onze Standaard Verkoopvoorwaarden en deze zijn van toepassing op alle geplaatste bestellingen.

Om een account te creëren op de Website en hem te gebruiken moet u meerderjarig zijn en over een geldig e-mailadres beschikken. Bent u minderjarig, dan is de voorafgaandelijke toestemming van uw ouders noodzakelijk.

De toegang tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereisen. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het nemen van de gepaste maatregelen om de geheimhouding van die codes te garanderen. U kunt deze uiteraard op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan evenwel beperkt worden om frauduleus gebruik van voornoemde codes te voorkomen. We raden u aan ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u mogelijk op de hoogte zou zijn. Bovendien behouden Wij ons het recht voor om uw toegang op te schorten in het geval de regels beschreven in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd.

De kosten voor toegang tot en gebruik van het telecommunicatienetwerk blijven evenwel te uwen laste.

3. INFORMATIE OP DE WEBSITE

a) Personal data

Wij herinneren u eraan dat onjuistheden of vergetelheden kunnen voorkomen in de informatie die op deze Website beschikbaar is, meer bepaald door toedoen van derden. Wij verbinden ons ertoe zo snel mogelijk die onjuistheden te verwijderen of die onvolledigheden aan te vullen op de Website.

b) Producten

De Producten die te koop worden aangeboden op de Website, zijn de Producten die worden getoond op het moment dat de Koper de Website bezoekt. De Koper wordt erop gewezen dat de foto’s en teksten bij de Producten onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.

De afbeeldingen van de Producten op de Website dienen alleen ter illustratie. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de tint van de Producten die zijn afgebeeld op de foto’s op de site een nauwkeurige weergave is van de originele producten kunnen er variaties optreden, met name vanwege technische beperkingen bij het reproduceren van kleur met behulp van informatietechnologie. De afbeeldingen die de Producten tonen, vallen niet binnen de reikwijdte van het contract en L’Oréal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onnauwkeurigheden in foto’s of afbeeldingen van Producten die op de Website worden getoond. De verpakking van de Producten kan afwijken van de verpakking op de afbeeldingen op de Website.

Niet-beschikbaarheid van Producten
Producten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als we een Product niet aan u kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat dat Product niet op voorraad is, omdat het niet meer beschikbaar is of vanwege een fout in de prijs op onze Website, zullen we uw bestelling niet verwerken. Als u al voor het Product heeft betaald, zullen wij het volledige bedrag van het Product zo snel mogelijk aan u terugbetalen. Er wordt geen vervangend product verzonden om het niet beschikbare product te vervangen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als Producten niet op voorraad of niet beschikbaar zijn.

Indien een Product niet beschikbaar is, wordt u daarvan in kennis gesteld:

 • ofwel tijdens het bestelproces: er verschijnt een bericht dat het gewenste Product momenteel niet beschikbaar is,
 • ofwel na de bevestiging van de bestelling en vóór de levering, door middel van een e-mail.

Na bevestiging van de bestelling door de Koper, wordt gemeld welke keuze hij heeft, namelijk (i) één deelbestelling ontvangen, zonder de Producten die op de besteldatum niet beschikbaar zijn, of (ii) de gehele bestelling annuleren.

De Koper heeft vervolgens achtenveertig (48) uur de tijd (met uitzondering van weekenden en feestdagen) om te reageren op de e-mail van de Verkoper, waarin de volgende twee opties worden voorgesteld:

 • de gehele bestelling annuleren,
 • of een deelbestelling ontvangen, volgens de bijzondere leveringsvoorwaarden die door de Verkoper worden vastgesteld.

Indien de Koper na het verstrijken van deze periode van achtenveertig (48) uur nog geen reactie heeft gestuurd aan de Verkoper op bovengenoemde e-mail, zal de deelbestelling worden verzonden naar de Koper tegen het standaard leveringstarief, dat wordt vermeld in de tabel in het onderstaande artikel ‘Prijzen’. Het bedrag van de bestelling zal vervolgens worden gefactureerd aan de Koper, met aftrek van het bedrag van de niet-beschikbare Producten. Indien tijdens de bestelling het volledige bedrag direct in rekening wordt gebracht bij de Koper, verbindt de Verkoper zich ertoe om binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan de Koper inzake de niet-beschikbare Producten, het deel van het bedrag dat betrekking heeft op deze Producten, terug te betalen aan de Koper via de betaalmethode die door laatstgenoemde is gebruikt.

Indien de Koper verzoekt om de gehele bestelling te annuleren, zal het bedrag van de bestelling niet worden geïncasseerd.

c) Prijzen

De prijzen worden vermeld in euro’s en gelden in Nederland, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke kortingen en de btw, welke van toepassing zijn op de besteldatum. Elke wijziging in de toepasselijke btw, zal worden doorberekend in de prijs van de Producten. In de vermelde prijzen is geen rekening gehouden met de verwerkings- en leveringskosten, die zullen worden aangegeven vóór de bevestiging van de bestelling en apart worden gefactureerd. De prijzen per bestelling worden aangegeven in onderstaande tabel:

De Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om zijn prijzen te wijzigen, maar de Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van het plaatsen van de bestelling.

d) Adviezen en analysetools

De adviezen die op deze Website worden gegeven en/of de analysetools die eventueel beschikbaar zijn, zijn louter simulaties met het oog op het bekomen van schoonheidsadvies.

De informatie die daardoor ter beschikking kan worden gesteld, is louter indicatief bedoeld en kan op generlei wijze een medische diagnose of een klinische consultatie noch een medische behandeling vervangen. Bijgevolg kunnen Wij u geen volledige tevredenheid garanderen betreffende de adviezen die voortvloeien uit het gebruik van die tools en nemen Wij geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u ervan zou kunnen maken.

Voor alle aanvullende informatie of in geval van twijfel raden Wij u aan om uw arts te raadplegen.

e) Hyperlinks

De hyperlinks die op deze Website zijn toegevoegd, kunnen u leiden naar websites die beheerd worden door derden, waarvan Wij de inhoud niet in handen hebben. Bijgevolg, en in de mate dat de hyperlinks enkel op deze Website werden toegevoegd om u het surfen op het internet gemakkelijker te maken, behoort het bezoeken van websites van derden geheel en al tot uw keuze en tot uw exclusieve verantwoordelijkheid.

4. OPSLAAN EN BEVESTIGEN VAN DE BESTELLING

a) Bestelwijzen

Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient de Koper eerst in te loggen op de Website.

Vervolgens heeft de Koper de mogelijkheid om de verschillende Producten te bekijken die op het moment dat de Website wordt bezocht, te koop worden aangeboden, en zijn Producten te kiezen door (i) in de verschillende productcategorieën te zoeken, of door (ii) de naam van het Product direct in te voeren in de zoekmachine, of (iii) één van de pagina’s van de site map aan te klikken die onderaan elke pagina staat, en zo toegang te verkrijgen tot het gehele assortiment van Producten.

Tijdens het navigeren op de Website, kan de Koper een bestelling plaatsen, door simpelweg op de knop te klikken die ervoor is bedoeld om het Product toe te voegen aan de winkelmand.

Zodra dit is gedaan, wordt het aantal Producten dat zich in de winkelmand bevindt, getoond aan de Koper. De Koper wordt erop gewezen dat de inhoud van de mand kan komen te vervallen.

De Koper kan vervolgens zijn bezoek voortzetten, of op zijn winkelmand klikken, zodat op het scherm de inhoud ervan wordt getoond, te weten alle items van de bestelling en de belangrijkste kenmerken daarvan, het totaalbedrag van de bestelling, de factuur- en leveringsgegevens, termijnen, kosten, eventuele beperkingen op de levering en de rechten en wettelijke garanties van de Koper.

De Koper kan afzien van de bestelling, of deze aanvullen en wijzigen, zolang hij nog niet definitief heeft bevestigd. Indien de Koper andere Producten wil kiezen, kan hij verder zoeken op de Website, waarbij hij er zeker van kan zijn dat de door hem geselecteerde Producten, goed worden bewaard in zijn winkelmand.

Zodra de selectie van de Producten is afgerond, kan de Koper deze bestellen door de bestelling te bevestigen met de daarvoor bestemde knop. Op dat moment wordt een nieuwe pagina geopend, die de Koper uitnodigt om nen formulier voor persoonsgegevens in te vullen, waarbij de verplichte velden moeten worden ingevuld, zoals naam, voornaam, e-mailadres, factuuradres en afleveradres.

De Koper verbindt zich ertoe om het aangeboden formulier te goeder trouw in te vullen. De Koper bevestigt dat alle gegevens die hij aan de Verkoper verstrekt en die worden opgeslagen in de datasystemen van de Verkoper en/of van zijn toeleveranciers, correct zijn en zijn identiteit aantonen. Wij wijzen u erop dat deze persoonsgegevens worden beheerst door het persoonsgegevensbeleid dat hier kan worden ingezien.

Nadat de Koper de inhoud van zijn bestelling heeft gecontroleerd, wordt hij uitgenodigd om:

 • Op de knop te klikken waarmee hij wordt doorgestuurd naar de betaling van zijn bestelling, onder de voorwaarden als omschreven in onderhavige AVV;
 • Op de knop te klikken waarmee hij de inhoud van zijn winkelmand en/of zijn persoonsgegevens kan wijzigen;
 • De bestelling te bevestigen en af te ronden

Voor op de knop te klikken die toegang verleent tot de betaling van de bestelling, moet de Koper eerst verplicht kennisnemen van onderhavige AVV en vervolgens bevestigen dat hij akkoord gaat met al deze voorwaarden, door zijn aanvaarding op de Website kenbaar te maken (bijvoorbeeld door een hokje aan te vinken).

Zodra de Koper zijn aanvaarding van de AVV bevestigt, wordt er een pagina voor de betaling van de bestelling geopend. Elke bestelling leidt tot een betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van een bestelling voor de Koper inhoudt dat hij moet betalen.

De Koper moet aldus overgaan tot de betaling van zijn bestelling volgens de voorwaarden als omschreven in deze AVV.

De geautomatiseerde databanken of andere gegevens die door de Verkoper zijn opgeslagen, vormen het bewijs van alle transacties die hebben plaatsgevonden tussen de Verkoper en de Koper.

b) Bevestiging van de bestelling

Zodra de bestelling is bevestigd en de betaling is goedgekeurd volgens de hieronder vermelde voorwaarden, wordt een overzicht van alle details van de bestelling getoond, dat kan worden uitgeprint en opgeslagen.

De Koper ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestigingse-mail betreffende de bestelling op het door hem opgegeven e-mailadres.

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde Producten en/of diensten totdat het bedrag daarvan en de bijbehorende kosten, met inbegrip van de verzendkosten, zijn geïncasseerd door de Verkoper. Ingeval van een mislukte betaling, verbindt de Koper zich ertoe om op zijn kosten de ontvangen Producten op eerste verzoek terug te sturen naar de Verkoper.

Teneinde de Verkoper te beschermen tegen misbruik door fraudeurs, en ingeval de Verkoper of de online betalingsdienst fraude met een bestelling vermoedt, behouden laatstgenoemden zich het recht voor om aan de Koper (voorafgaand aan de verwerking van de bestelling) aanvullende documenten te vragen (met name een identiteitsbewijs van de Koper), zodat zij kunnen controleren of er sprake is van fraude.

Indien de Koper niet binnen vijftien (15) dagen na de verzending van het verzoek van de Verkoper, een reactie stuurt, wordt de bestelling geannuleerd en zal de Verkoper geen betaling incasseren. Ingeval de betaling van de bestelling reeds is ontvangen, zal de Verkoper na afloop van de voornoemde termijn, binnen veertien (14) dagen het bedrag terugstorten volgens de door de Koper gebruikte betaalmethode.

c) Bewijs van bestelling

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper dat de e-mails rechtsgeldig zijn voor beide Partijen, evenals de op de Website automatisch opgeslagen gegevens, met name betreffende de aard en de datum van de bestelling.

In voorkomend geval mag de Koper, overeenkomstig het gemeen recht, toegang verkrijgen tot de elektronische overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper. Daartoe kan hij hier contact opnemen met de Klantenservice en alle benodigde gegevens verstrekken, met name het bestelnummer en zijn contactgegevens.

5. BETALING

Op elke bestelling is een betalingsverplichting van toepassing, wat betekent dat u voor het plaatsen van een bestelling moet betalen. Betalingen worden gedaan in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden en kunnen worden gedaan uitsluitend “op rekening” voor alle typen bestellingen zoals gedefinieerd in de Standaard Verkoopvoorwaarden.

Het door de Koper verschuldigde bedrag is het bedrag dat wordt vermeld op de webpagina waarop de bevestiging van de bestelling wordt getoond, die vervolgens door de Verkoper per e-mail naar de Koper wordt gestuurd.

De bestelling wordt pas goedgekeurd door de Verkoper na (i) aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden door de Koper, (ii) verificatie en bevestiging van de geldigheid van de betaling en (iii) verzending van de bevestiging van de bestelling aan de Koper.

De Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen of leveringen te weigeren indien (i) de limieten als vermeld in het bovenstaande artikel ‘aankoopvoorwaarden’, worden overschreden, (ii) er sprake is van een geschil met de Koper, (iii) de Koper in het verleden een bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald, (v) de betaling niet of slechts gedeeltelijk wordt verricht.

6. LEVERING EN ONTVANGST

a) Leveringswijze

Zodra de bestelling is klaargemaakt, wordt deze verzonden naar het postadres dat door de Koper is opgegeven tijdens het bestelproces.

De Producten worden geleverd door postdiensten of een gespecialiseerde dienstverlener (naar gelang de gekozen leveringsmethode) (hierna te noemen: de ‘Vervoerder’). Indien de Koper niet aanwezig is, laat de vervoerder in de brievenbus van de Koper een bericht achter dat hij aan de deur is geweest. De Koper dient vervolgens contact op te nemen met de vervoerder om een nieuwe bezorgdatum af te spreken. Indien de Koper echter geen contact opneemt met de vervoerder, onderneemt laatstgenoemde nog twee bezorgpogingen, waarvan de vervoerder de datum en het tijdstip naar eigen goeddunken bepaalt.

b) Termijnen

U wordt erop gewezen dat een bestelling pas wordt verzonden nadat deze is verwerkt.

Zon- feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen.

De bestelling wordt te allen tijde geleverd binnen uiterlijk dertig (30) dagen na bevestiging van de bestelling door de Koper, onder voorbehoud van volledige betaling van het aankoopbedrag en de nakoming van de aankoopvoorwaarden zoals omschreven in het artikel ‘aankoopvoorwaarden’ van onderhavige AVV.

Indien de levering niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, kan de Koper zijn bestelling annuleren, overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in het hiernavolgende artikel ‘niet-tijdige levering’.

c) Niet-tijdige levering

In geval van een niet-tijdige levering (overschrijding van de aangegeven levertijd of, indien deze niet is aangegeven, van de uiterlijke levertijd van dertig (30) dagen na bevestiging van de bestelling), dient de Koper zo spoedig mogelijk deze vertraging per e-mail te melden bij de Verkoper, door hier te klikken, zodat de Verkoper navraag kan doen bij de vervoerder.

Indien de bestelling na bovengenoemde navraag wordt teruggevonden, wordt deze onmiddellijk doorgezonden naar het bezorgadres dat bij de bestelling is opgegeven. Indien echter na de navraag blijkt dat de bestelling verloren is gegaan, zal de Verkoper op zijn kosten het Product/de Producten opnieuw versturen naar de Koper, en indien deze definitief niet meer leverbaar zijn, het gehele bedrag dat door de Koper is betaald, terugstorten volgens de gebruikte betaalmethode.

Indien de levering meer dan 10 werkdagen na de e-mail waarin de Koper melding maakt van de niet aan overmacht te wijten vertraging, nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de Koper te allen tijde de mogelijkheid om zijn bestelling hier te annuleren bij klantenservice.

Indien de Koper volgens de voorwaarden van onderhavig artikel 5c gebruik maakt van dit recht van annulering, zal het bedrag van de bestelling niet door de Verkoper worden geïncasseerd.

Indien de betaling van de bestelling reeds is ontvangen, zal de Verkoper het gehele bedrag dat door de Koper is overgemaakt (met inbegrip van de verzendkosten), terugstorten volgens de gebruikte betaalmethode, binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van het annuleringsbericht, met uitsluiting van eventuele andere vergoedingen.

d) Ontvangst

Elke levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zodra de vervoerder de Producten heeft overhandigd aan de Koper, of aan een door de Koper aangewezen derde. De Koper dient onmiddellijk na ontvangst van de Producten te controleren of deze geheel overeenkomen met de bestelde Producten.

Elke afwijking/tekortkoming die op het moment van bezorging wordt vastgesteld (met name een te late levering of een gebrekkig of beschadigd Product), moet in zijn geheel en nauwkeurig worden gemeld door de Koper op het ontvangstbewijs dat door de vervoerder wordt overlegd op het moment van overhandiging van de Producten, en/of moet binnen 10 na de ontvangst van de bestelling, per aangetekend schrijven worden medegedeeld aan de vervoerder

Dergelijke tekortkomingen moeten tevens zo spoedig mogelijk hier worden gemeld bij de klantenservice van de Verkoper. Een kopie van de aan de vervoerder gerichte klacht, dient te worden bijgevoegd.

7. WETTELIJKE GARANTIES

a) Beschrijving van de wettelijke garantiest

De Verkoper is verplicht om een Product te leveren dat overeenkomt met de door de Koper geplaatste bestelling, en dient actie te ondernemen tegen gebreken die reeds bestaan op het moment van de levering van deze bestelling.

In dat kader, teneinde te voldoen aan de overeenkomst, moet het Product:

1. geschikt zijn voor het te verwachten gebruik van een soortgelijk Product en, in voorkomend geval:

 • overeenkomen met de door de Verkoper verstrekte beschrijving, en beschikken over de kenmerken die hij aan de Koper heeft voorgesteld in de vorm van een monstertje of voorbeeld;
 • beschikken over de kenmerken, die een Koper redelijkerwijs kan verwachten op basis van hetgeen in het openbaar is gemeld door de Verkoper, producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclames of op de etiketten;

2. of over de kenmerken beschikken die de Partijen in onderling overleg hebben vastgesteld, of die geschikt zijn voor het specifieke gebruik dat de Koper voor ogen heeft, welke aan de Verkoper is medegedeeld en door hem is aanvaard.

Tevens is de Verkoper verplicht om garantie te verlenen tegen verborgen gebreken aan het verkochte object, waardoor deze ongeschikt is voor het beoogde gebruik, of die dit gebruik zodanig verslechteren dat de Koper het niet zou hebben aangeschaft, of alleen tegen een lagere prijs, indien hij daarvan op de hoogte was geweest.

b) Procedure

Indien de geleverde Producten niet in overeenstemming zijn met de door de Koper bestelde Producten, of indien zij verborgen gebreken vertonen, dient hij hier een e-mail te sturen naar de klantenservice van de Verkoper, om hem in kennis te stellen van de tekortkomingen of de verborgen gebreken aan zijn Producten.

De klantenservice van de Verkoper bevestigt de ontvangst van het verzoek van de Koper en stelt hem in kennis van de te volgen procedure. Na ontvangst van de instructies van de klantenservice van de Verkoper, stuurt de Koper de Producten die tekortkomingen of verborgen gebreken vertonen, terug naar de Verkoper op het volgende adres:
L’Oréal Nederland – Scorpius 1 – 2132 LR Hoofddorp

De Producten moeten verplicht (i) in zijn geheel, ongebruikt en in de originele binnenverpakking, en indien mogelijk (ii) vergezeld van hun originele buitenverpakking, de retourbon en een kopie van de factuur, worden teruggestuurd.

Overigens accepteert de Verkoper geen pakketten die onder rembours worden verzonden. De Koper is verantwoordelijk voor elk risico dat verband houdt met het retourneren van de Producten.

Bij ontvangst van de Producten die worden verondersteld tekortkomingen of verborgen gebreken te vertonen, controleert de Verkoper of dit al dan niet het geval is. Tevens kan de Verkoper een kwaliteitscontrole uitvoeren om na te gaan of de geretourneerde Producten inderdaad de oorspronkelijke Producten zijn. Uiteraard worden deze controles zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één (1) maand uitgevoerd.

c) Inhoud van de wettelijke garanties

Indien wordt vastgesteld dat de Producten tekortkomingen of verborgen gebreken vertonen, kan de Koper kiezen tussen reparatie of vervanging van de Producten, onder voorbehoud van de voorwaarden inzake de verwachte kosten. De Koper (i) heeft tot twee (2) jaar na de levering van het Product de tijd om actie te ondernemen en (ii) is gedurende vierentwintig (24) maanden na de levering van het Product vrijgesteld van het overleggen van bewijs voor het bestaan van een tekortkoming aan het Product.

In het kader van de toepassing van de garantie tegen verborgen gebreken aan het verkochte object, kan de Koper kiezen tussen het annuleren van de koop of een korting op de verkoopprijs.

8. HERROEPINGSRECHT

a) Kennisgeving aan de Verkoper van het besluit tot herroeping

De Koper beschikt over het recht op herroeping, dat hij binnen veertien (14) kalenderdagen kan uitoefenen, zonder opgaaf van redenen of betaling van boetes, met uitzondering van de retourkosten, die voor zijn rekening zullen zijn. Deze herroepingstermijn vervalt veertien (14) kalenderdagen nadat de Koper, of een door hem aangewezen derde, behalve de vervoerder, fysiek de Producten in bezit krijgt.

Indien de Koper in één bestelling meerdere Producten heeft gekocht, of de Producten zijn in meerdere delen geleverd, zal de herroepingstermijn pas ingaan op het moment dat de Koper, of een door hem aangewezen derde, behalve de vervoerder, fysiek het laatste Product van de laatste deellevering in bezit krijgt.

Teneinde zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Koper vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, zijn besluit tot herroeping in een ondubbelzinnige verklaring op de volgende wijze kenbaar maken aan de Verkoper:

 • per e-mail naar het volgende adres: [email protected]
 • per post naar het volgende adres: L’Oréal Nederland, afdeling Professional Products – Scorpius 1 – 2132 LR Hoofddorp

De Koper kan tevens het herroepingsformulier invullen en toesturen. Dit is echter niet verplicht. Indien het formulier wordt toegezonden, zal de Verkoper de ontvangst van deze aanvraag bevestigen via een e-mail of brief.

Om ervoor te zorgen dat herroepingstermijn in acht wordt genomen, dient de Koper zijn kennisgeving betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht vóór het verval van de herroepingstermijn toe te sturen.

b) Terugsturen van Producten, waarop de herroeping van toepassing is

Nadat de Koper zijn besluit tot herroeping kenbaar heeft gemaakt, dient hij de Producten in zijn geheel, ongebruikt en in de originele binnenverpakking, en indien mogelijk vergezeld van hun originele buitenverpakking, de retourbon en een kopie van de factuur, terug te sturen naar de Verkoper op het adres: Warehouse L’Oréal Benelux, Rue de Bosquet 36, 1400 NIJVEL, BELGIE.

Wat zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving door de Koper van zijn besluit tot herroeping, dient te geschieden. Deze termijn wordt als in acht genomen beschouwd, wanneer de Producten vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien (14) dagen, worden teruggestuurd.

Indien de Producten niet binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving door de Koper van zijn besluit tot herroeping, worden teruggestuurd, worden de Producten niet terugbetaald.

c) Terugbetaling van de Producten, waarop de herroeping van toepassing is

De Verkoper verbindt zich ertoe om het gehele overgemaakte bedrag terug te betalen aan de Koper, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra verzendkosten die voortkomen uit de eventuele keuze van de Koper voor een bezorgmethode die anders is dan de goedkoopste methode die standaard door de Verkoper wordt aangeboden). Tenzij de Koper uitdrukkelijk akkoord gaat met een andere wijze van terugbetalen, zullen de Producten worden terugbetaald middels dezelfde betaalmethode als door de Koper is gebruikt, wat zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Verkoper door de Koper in kennis is gesteld van zijn besluit tot herroeping, dient te geschieden. Deze terugbetaling brengt geen kosten met zich mee voor de Koper. De terugbetaling van dit bedrag kan echter worden uitgesteld totdat de geretourneerde Producten daadwerkelijk zijn ontvangen, of totdat de Koper het bewijs van verzending van de Producten heeft overlegd, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

De Koper wordt erop gewezen dat ten aanzien van de Producten, waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, en die wegens redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid niet kunnen worden teruggestuurd, geen gebruik kan worden gemaakt van het herroepingsrecht (dit geldt met name voor cosmetische Producten, waarvan de seal is losgemaakt, waarbij dit geen limitatieve opsomming is).

Voor aanvullende informatie over de reikwijdte, inhoud en instructies betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht, kan de Koper contact opnemen met de klantenservice via het volgende e-mailadres: [email protected]

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

a) Persoonlijke gegevenss

Alle met een asterisk gemarkeerde en voor postorderdoeleinden verzamelde persoonlijke informatie (persoonlijke gegevens) is vereist, aangezien dergelijke informatie nodig is voor het verwerken en bezorgen van bestellingen en het opstellen van facturen. De genoemde informatie is strikt vertrouwelijk en mag alleen worden gebruikt door de Verkoper of zijn onderaannemers onder dezelfde verplichtingen, met als enig doel het verwerken van bestellingen en volgens het Privacybeleid dat hier beschikbaar is.

Hierbij wordt bepaald dat de Koper het recht heeft om zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

De Koper kan dit recht uitoefenen door een bericht en zijn/haar ID te sturen naar de Klantenservice van de Verkoper via [email protected]

De Koper kan informatieve e-mails van de Verkoper ontvangen over de Producten en activiteiten van de Verkoper als de Koper eerder zijn/haar toestemming heeft gegeven door het juiste vakje aan te vinken. De Koper behoudt zich het recht voor om dergelijke communicatie te weigeren, hetzij als voorlopige kwestie door geen toestemming te geven bij het bevestigen van de bestelling, hetzij door zijn/haar weigering per e-mail kenbaar te maken door een bericht via [email protected]

b) Cookies

De Website gebruikt cookies. Cookies zijn computerbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de pc van de Koper.

10. OVERIGE BEPALINGEN

a) Overmacht

Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van alle of een deel van zijn/haar verplichtingen onder deze AVW indien een dergelijk verzuim het gevolg is van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die voldoet aan de criteria die zijn gedefinieerd door de jurisprudentie zoals uitgevaardigd door de Hoge Raad der Nederlanden en de toepasselijke wetgeving.

Elke Partij die een beroep doet op overmacht stelt de andere Partij hiervan binnen vijf (5) werkdagen na het optreden van een dergelijke overmachtsituatie op de hoogte. De Partijen komen hierbij overeen dat ze elkaar zo snel mogelijk zullen ontmoeten om wederzijds de uitvoeringsvoorwaarden van de bestelling te bepalen tijdens de overmachtsituatie. Als de onderbreking als gevolg van overmacht voor een periode van één (1) maand of langer voortduurt en als de Verkoper niet in staat is om de bestelling uit te voeren, zal de Verkoper de Koper een vergoeding geven, al naargelang het geval.

b) Gedeeltelijke ongeldigheid

In het geval dat een van de bepalingen onder deze AVW ongeldig wordt geacht of bevonden op grond van een wet of regelgeving, of een definitieve beslissing die is uitgevaardigd door een bevoegde rechtbank, blijven alle andere bepalingen volledig van kracht.

c) Gehele AVW

Deze AVW en de samenvattende bestelling die naar de Koper wordt gestuurd, vormen één contract en geven de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de online bestelling van Producten via de Website weer.

In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze documenten prevaleert deze AVW.

d) Wijziging van de AVW

Hierbij wordt bepaald dat de Koper bevoegd is om deze AVW op te slaan of af te drukken, mits hij/zij hierin geen wijzigingen aanbrengt.

De toepasselijke AVW zijn te allen tijde toegankelijk via de tag “Algemene Voorwaarden” op elke pagina van de Website.

De Verkoper kan deze AVW van tijd tot tijd bijwerken. Het is mogelijk dat wij in de toekomst de content en informatie op deze Website alsook de onderhavige Gebruiksvoorwaarden moeten wijzigen, meer bepaald om nieuwe van toepassing zijnde wetgeving of reglementeringen na te leven en/of om de Website te verbeteren. Dergelijke updates zijn onderworpen aan een specifieke voorafgaande kennisgeving op de Website. U zal op de Website op de hoogte gebracht worden van elke wijziging vooraleer die in werking treedt in het kader van onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Het feit dat u de Website blijft gebruiken, impliceert dat u deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, behalve in het geval de wijziging uw uitdrukkelijk instemming veronderstelt.

e) Toepasselijk recht

Op onderhavige AVV en de contractuele relatie tussen de Koper en de Verkoper is het Nederlandse recht van toepassing. Een geschil tussen de Koper en de Verkoper, dat niet wordt opgelost in het kader van de bemiddeling als bedoeld in het bovenstaande artikel 8, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechterlijke instanties.

f) Bemiddeling

In geval van problemen met een bestelling, kunt u contact opnemen met onze klantenservice:
L’Oréal Nederland – Scorpius 141 – 2132 LR Hoofddorp
+31 85 22 50 678
Maandag t/m vrijdag van 08:30 – 17:00

In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake bemiddeling, dient elk consumentengeschil eerst schriftelijk te worden medegedeeld aan de klantenservice op het volgende adres: [email protected]

Nadat deze stap is gezet bij de klantenservice, kan elk consumentengeschil worden voorgelegd aan het Platform Online Geschillenbeslechting, conform artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013, welke beschikbaar is via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.